Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Your Box Shop B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Waalwijk

Algemeen

1. DEFINITIES

1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “Your Box Shop” wordt bedoeld de Besloten Vennootschap Your Box Shop, gevestigd te Waalwijk aan het adres Prof. Eykmanweg 8.

1.2 Degenen aan wie door Your Box Shop roerende zaken worden geleverd cq. voor wie werkzaamheden worden verricht, worden hierna genoemd `opdrachtgever`.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van iedere tussen Your Box Shop en opdrachtgever gesloten overeenkomst, voor zover tussen partijen niet schriftelijk anders is overeengekomen. Deze voorwaarden hebben te allen tijde voorrang boven de voorwaarden van de opdrachtgever

2.2 Mondelinge afspraken en/of toezeggingen zijn voor Your Box Shop slechts bindend, indien deze door Your Box Shop schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd.

2.3 Alle overeenkomsten van Your Box Shop worden geacht in de plaats van vestiging van Your Box Shop tot stand te zijn gekomen, zowel voor wat betreft de uitvoering als de betaling. Voor de uitvoering van deze overeenkomsten en de gevolgen daarvan wordt uitdrukkelijk en uitsluitend domicilie ten kantore van Your Box Shop gekozen.

2.4 Mocht een of meer van deze voorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Voorts is Your Box Shop steeds bevoegd om een vernietigd beding te vervangen door een ander beding van dezelfde strekking dat echter niet met vernietiging wordt bedreigd.

3. AANBIEDINGEN / TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST

3.1 Alle aanbiedingen van Your Box Shop zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een nader aanbod.

3.2 Een door opdrachtgever geplaatste order is voor Your Box Shop eerst bindend nadat Your Box Shop de order zonder enig voorbehoud, hetzij binnen tien dagen na ontvangst schriftelijk heeft bevestigd, hetzij is begonnen met de uitvoering van de order.

3.3 Indien na het aanvaarden van de order omstandigheden optreden,die invloed hebben op de kostprijs, zoals veranderingen in prijzen van materialen, wettelijk verplichte loonkosten, invoerrechten, transportkosten, fiscale heffingen en dergelijke, zal Your Box Shop gerechtigd zijn deze prijswijzigingen aan opdrachtgever door te berekenen, ook indien tussen partijen een all-in prijs zou zijn overeengekomen. Your Box Shop zal opdrachtgever over deze prijswijzigingen steeds informeren.

3.4 Indien na het aanvaarden van de order wijzigingen door opdracht-gever worden opgegeven, met welke wijziging Your Box Shop niet kan instemmen, of indien de order geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige
schaden voor rekening van opdrachtgever.

3.5 Voor zover Your Box Shop voor haar leveringen afhankelijk is van fabrieken of andere leveranciers, hetzij voor de gehele of gedeeltelijke levering, en zij zich neer te leggen heeft bij de annulering van haar orders door een of meer van haar leveranciers, is zij gerechtigd tot het annuleren der haar verstrekte opdrachten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Your Box Shop is in dat geval verplicht tot terugbetaling van de reeds door opdrachtgever vooruitbetaalde gelden, die op de order betrekking hebben en waarvoor nog geen zaken zijn geleverd.

3.6 Voor leveringen waarvoor naar hun aard of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de afleveringsbon en/of factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.7 Bestelde hoeveelheden worden zoveel mogelijk aangehouden. Your Box Shop behoudt zich het recht voor 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid te leveren, met dien verstande dat van leveranties van golfkarton verpakkingen de hierna te melden afwijkingen zijn toegestaan:

  • 20% bij leveranties van minder dan 1.000st
  • 15% bij leveranties van 1.000 tot 5.000st
  • 10% bij leveranties van meer dan 5.000st

4. LEVERING

4.1 De opgave van levertijden geschiedt altijd bij benadering. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Behoudens door opdrachtgever te bewijzen grove schuld of grove nalatigheid van Your Box Shop, kan opdrachtgever aan de hier bedoelde, door Your Box Shop opgegeven termijnen, geen rechten ontlenen. Bij niet tijdige levering dient Your Box Shop door opdrachtgever schriftelijk in verzuim te worden gesteld.

4.2 Your Box Shop heeft het recht de producten vroeger dan wel later te leveren dan is overeengekomen. Tevens heeft Your Box Shop het recht in de overeenkomst in deelleveringen na te komen.

4.3 Leveringen boven 250,00 euro goederenwaarde geschieden franco huis. Bij leveringen minder dan 250,00 euro wordt de vracht c.q. porto in rekening gebracht.

4.4 Het risico van de door Your Box Shop te leveren zaken is voor opdrachtgever vanaf het moment dat Your Box Shop zelf de betreffende zaken heeft afgeleverd aan opdrachtgever of, indien van toepassing, vanaf het moment dat Your Box Shop de betreffende zaken heeft overgedragen aan een ingeschakelde vervoerder. Weigert opdrachtgever door Your Box Shop te leveren zaken in ontvangst te nemen, dan zijn de betreffende zaken voor risico van opdrachtgever vanaf het moment dat de betreffende zaken te zijnen beschikking stonden en hem zulks schriftelijk door Your Box Shop werd medegedeeld, onvermijdelijk het recht van Your Box Shop ter zake de opslag en / of de bewaring van de betreffende zaken aan opdrachtgever een vergoeding in rekening te brengen, alsmede onverhinderd het recht van Your Box Shop om nakoming en / of volledige schadevergoeding te vorderen

4.5 Indien opdrachtgever verlangt dat een opdracht geheel of gedeeltelijk door derden wordt uitgevoerd, is Your Box Shop jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor nalatigheid, verzuim, of
toerekenbare tekortkoming van deze derden.

4.6 Your Box Shop behoudt zich het eigendom van alle door Your Box Shop aan opdrachtgever geleverde zaken voor, totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst tussen partijen heeft voldaan, onverminderd de bevoegdheid van Your Box Shop nakoming en/of volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen in of buiten rechte.

5. GARANTIE EN RECLAMES

5.1 Your Box Shop garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en diensten.

5.2 Reclames betreffende door Your Box Shop geleverde zaken en verrichte diensten dienen schriftelijk bij Your Box Shop te worden ingediend binnen acht dagen na levering van de zaken/het voltooien van de opdracht, althans binnen acht dagen nadat Your Box Shop aan opdrachtgever heeft bericht dat de door Your Box Shop te leveren zaken ter beschikking van de opdrachtgever staan als bedoeld hierboven onder artikel 4. Is binnen de hiervoor bedoelde termijn van acht dagen door Your Box Shop geen schriftelijke reclame van opdrachtgever ontvangen, dan wordt opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met een correcte uitvoering door Your Box Shop van betreffende opdracht.

5.3 Mocht de opdrachtgever reeds zijn begonnen met de verkoop van de producten of deze hebben doorgeleverd, dan verliest hij alle rechten op schadevergoeding.

5.4 De zaken waarop de klachten betrekking hebben dienen aan Your Box Shop ter bezichtiging worden gesteld in de toestand waarin zij zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd en mogen niet worden doorverkocht, tenzij Your Box Shop hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

5.5 Klachten met betrekking tot een deel der geleverde zaken c.q. producten kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering, tenzij het geleverde in een dergelijk geval niet bruikbaar te beschouwen is.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De aansprakelijkheid van Your Box Shop is beperkt tot nakoming van de in artikel 5 van deze voorwaarden omschreven garantie-verplichtingen.

6.2 Your Box Shop is, behoudens in geval van opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies, diefstal of teniet gaan van enig door opdrachtgever, ten behoeve van de
uitvoering van de door opdrachtgever aan Your Box Shop verstrekte opdracht, aangeleverde materialen of zaken. Opdrachtgever is jegens Your Box Shop aansprakelijk voor verplichtingen van Your Box Shop jegens pers- en publiciteitsmedia, uitgevers, stichting Etherreclame of drukkerijen, voortvloeiende uit de niet-nakoming van de bij opdracht behorende verplichtingen. Behoudens grove schuld aan de zijde van Your Box Shop en behoudens het bepaalde in lid1 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van Your Box Shop, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Tenzij uit een dwingend rechtelijke bepaling het tegendeel blijkt en onverminderd het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van Your Box Shop ingevolge de overeenkomst met opdrachtgever uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van een eventuele schadeverzekeringsuitkering, dan wel, indien geen verzekeringsuitkering kan worden verkregen, tot de factuurwaarde van de desbetreffende zaak, exclusief omzetbelasting.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Zolang Your Box Shop geen betaling van het door Your Box Shop toekomende heeft ontvangen, blijven de geleverde producten, hetzij verwerkt hetzij onverwerkt, eigendom van Your Box Shop.

7.2 Het eigendomsvoorbehoud van Your Box Shop blijft bestaan indien Your Box Shop uit andere hoofde nog enige vorderingen op opdrachtgever heeft.

7.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de geleverde producten, waaronder mede te verstaan het verbinden van de goederen ten behoeve van derden b.v. bankinstellingen door middel van b.v. verpanding, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

8. OVERMACHT

8.1 Indien Your Box Shop haar verplichtingen uit een overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Your Box Shop alsnog in staat is deze op een overeengekomen wijze na te komen.

8.2 Opdrachtgever heeft, in het geval de situatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel zich voordoet, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

9 BETALING

9.1 Betaling van de overeengekomen bedragen dient bij vooruitbetaling te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht de factuur binnen veertien dagen na de factuurdatum ten kantore van Your Box Shop zonder aftrek van kosten te voldoen in de valuta, welke in de offerte/opdrachtbevestiging/factuur is vermeld, een en ander tenzij anders overeengekomen.

9.2 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds op de eerste plaats ter aflossing van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als opdrachtgever zou vermelden dat de betaling op een latere factuur betrekking heeft. Indien Your Box Shop zulks verlangt, is opdrachtgever te allen tijde verplicht de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen.

9.3 Ingeval opdrachtgever nalaat tijdig te betalen of tijdig verplichting(en) ingevolge deze overeenkomst na te komen, is Your Box Shop gerechtigd, hetzij verdere leveranties op te schorten,
hetzij de order of een gedeelte daarvan te annuleren, onverminderd het recht van Your Box Shop volledige betaling van ten tijde van die annulering reeds geleverde zaken te verlangen en onverminderd haar recht op vergoeding van ten gevolge van die annulering geleden schade.

9.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim door het enkel verstrijken van deze termijn, onder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is. Voorts zal ingeval van niet tijdige betaling met ingang van de vervaldag over de hoofdsom of het nog onbetaalde gedeelte daarvan een rente ad. 1,5% per maand verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Your Box Shop op vergoeding van verdere schade.

9.5 Alle kosten, verbonden aan het nemen van rechtsmaatregelen, waaronder met name buitengerechtelijke kosten, welke kosten worden berekend tegen 15% van de verschuldigde hoofdsom, zulks met een minimum van 250,00 euro, die Your Box Shop zal moeten maken tot incassering van haar vordering(en) op opdrachtgever te komen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

9.6 Your Box Shop heeft te allen tijde het recht van opdrachtgever nadere zekerheden voor de betaling van de vorderingen van Your Box Shop op de opdrachtgever te verlangen. Indien binnen tien dagen na een daartoe strekkend verzoek opdrachtgever niet tot het verstrekken van nadere zekerheid overgaat, is Your Box Shop bevoegd de verdere uitvoering van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, indien een redelijk vermoeden bestaat, dat opdrachtgever niet in staat zal zijn diens betalingsverplichting jegens Your Box Shop na te komen.

9.7 Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van de overeenkomst de in de administratie van Your Box Shop voorkomende gegevens beslissend.

10. ONTBINDING

Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan al haar verplichtingen, die voor opdrachtgever uit enige met Your Box Shop gesloten mondelinge c.q. schriftelijke overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of bij het stilleggen of liquidatie van diens bedrijf, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder daartoe een ingebrekestelling of soortgelijke actie zal zijn vereist. Your Box Shop is alsdan gerechtigd de tussen haar en opdrachtgever bestaande overeenkomst(en), voor zover deze niet zijn uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en van opdrachtgever betalingen te vorderen van de reeds verrichte werkzaamheden en gedane leveringen, alsmede vergoeding van schade, kosten en rente, veroorzaakt door de wanprestatie c.q. het onrechtmatig handelen van opdrachtgever, daaronder begrepen de door Your Box Shop gederfde en te derven winst.

11. ANNULERING + OPZEGGING

11.1 Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is Your Box Shop gerechtigd aan opdrachtgever alle tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.

11.2 Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden kunnen bij aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden, doch slechts tegen het einde van de overeengekomen looptijd. Tot aan de datum waartegen rechtsgeldig is opgezegd, blijft opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

12. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten van Your Box Shop en daarmee samenhangende (rechts-)handelingen als aanbiedingen, levertijden en dergelijke, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13. GESCHILLEN

Alle geschillen tussen Your Box Shop en opdrachtgever zullen bij uitsluiting van ieder andere instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in wiens arrondissement de hoofdvestiging van Your Box Shop is gevestigd, onverminderd het recht van Your Box Shop om zich tot de bevoegde rechter van de plaats, waar opdrachtgever gevestigd is, te wenden.

Interesse? Neem contact met ons op.
Neem contact met ons op
Dit formulier gebruikt reCAPTCHA, waardoor de Google privacy policy en algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Deze bedrijven hebben ook gebruik gemaakt van Your Box Shop:
Rabobank Kroonmakelaardij Finesse makelaardij
Interesse?
Bekijk ons assortiment
Aan het laden Een ogenblik geduld a.u.b...
Ruim assortiment kartonnen dozen Standaard formaten & maatwerk. Grote oplages, altijd op voorraad Ontdek de mogelijkheden Your Box Shop